Aseta oikeat ihmiset oikeille paikoille oikeaan aikaan

Jokaiselle asemalle voidaan asettaa vaadittavia tuloksia. Yritysten asemat ovat ikään kuin projektin kriittisiä pisteitä: jos noita pisteitä ei saavuteta, projekti ei etene eikä työssä saavuteta niitä tuloksia, mitä organisaatiossa edellytetään.

Työ on tekijänsä näköinen, sillä työn tulokset riippuvat tekijästä. Saamasi tulos ja työn laatu riippuvat siitä, millaisia ihmisiä asetat kunkin työn tekemiseen.

Jotta pystyt asettamaan oikeat ihmiset oikeille paikoille, sinun täytyy tuntea työryhmäsi jäsenet. Voit sanoa tuntevasi ryhmäsi jäsenet aidosti, kun tiedät

heidän vahvuutensa, kehittämiskohtansa, harrastuksensa, heidän asemansa vaatimukset ja työstä vaadittavat tulokset, perheensä kokoonpanon, taustansa ja sen, mitä he haluavat elämältään ja työltään.

Jotta voi tuntea ryhmänsä jäsenet, heidän pehmeät ja kovat ominaisuutensa sekä heidän osaamisensa tason, heitä pitää arvioida. Jos organisaation sisältä ei löydy oikeaa henkilöä tiettyyn tehtävään, tuo henkilö pitää palkata yrityksen ulkopuolelta. Näin tulee toimia vaikka joku oman organisaation työntekijä odottaisikin saavansa paikan. Jos paikan antaa henkilölle, joka ei kykene tehtävään, vastuualue tulee ennen pitkää kärsimään pätemättömyydestä.

Ryhmän jäseniltä heidän vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja osaamisestaan kysyminen osoittaa hyvää johtamista. Johtamisessa ei koskaan tule olettaa mitään, varsinkaan tuntevansa ja tietävänsä toisia ihmisiä.

Ihmisten tunteminen kertoo heidän arvostamisestaan. He saavat nimen, kasvot, menneisyyden ja identiteetin johtajan silmissä. Vanhan sanonnan

mukaan ryhmän jäsenten tuntemisella sen jäsenet muuttuvat numeroista ihmisiksi. Jos johtaja ei ole kiinnostunut työntekijöistään, he voivat kokea olevansa esineitä johtajalle: tämä vain turhauttaa heitä.

Yhteisön jäsenten kykyjä hyödynnetään silloin, kun oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Tällöin rakennetaan ihmisten vahvuuksille: kivisillan kivet ovat oikeissa kohdissa, ja silta kestää suurtakin painoa.

Anna arvo itsellesi ja muille ihmisille

Ihmiset kuuntelevat niitä henkilöitä, joita he arvostavat.

Arvostus ja kuunteleminen kulkevat käsi kädessä. Niitä johtajia ja esimiehiä kuunnellaan, joita ihaillaan, arvostetaan ja joihin luotetaan. Heitä halutaan kuunnella, koska heidän sanoillaan on painoarvoa. Jos henkilöä ei arvosteta, kuuntelijat sulkevat korvansa hänen sanoiltaan. Tämä toimii ikään kuin puolustusmekanismina: ihmiset eivät halua vastaanottaa kyseisen henkilön sanoja ja ajatuksia.

Ihmisten välinen arvostus on aina molemminpuolista. Arvostaminen ja sen osoittaminen herättää arvostuksen tunteita toisessa ihmisessä. Arvostusta

osoitetaan muun muassa kysymällä henkilön mielipidettä: miten toinen tässä tilanteessa tekisi? Nimen käyttö nostattaa arvostuksen tunteita: kun käytetään henkilön oikeaa nimeä, hänelle annetaan persoonallisuus. Oman nimen kuuleminen tuntuu hyvältä, se voimaannuttaa ihmisiä. Silmiin katsominen, avoin kehonkieli ja halu kuunnella toisten puhetta ovat merkkejä arvostuksesta.

Toisten ihmisten arvostamiseen liittyy voimakkaasti oma itsetunto ja näkemys sekä itsestään että muista ihmisistä. Hyvän itsetunnon omaava ja oman arvonsa tunteva ihminen voi vaivatta antaa arvoa muille ihmisille ilman oman arvon menetystä.

 Harjoitus:

 Viikon ajan harjoittele/testaa seuraavia asioita:

  • Käytä keskusteluissa toisen ihmisen etunimeä (usein)
  • Kysy toiselta ihmiseltä tai ryhmältä apua esim. mikä teistä olisi paras tapa toimia tässä tilanteessa?
  • Katso toista ihmistä silmiin ja käytä avoimia kehoneleitä, jotka on opetettu valmennuspäivässä
  • Kun keskustelet ihmisen kanssa, mieti niitä asioita mitä arvostat hänessä (opetettu valmennuspäivässä)

Aktiivisen tahdin luominen

Asioiden tekemistä vie eteenpäin aktiivinen tahti. Aktiivinen tekemisen tahti tuo tehokkuutta yritykseen. Hyvään johtajuuteen kuuluu taito, osata luoda aktiivinen tahti tekemiseen. Harjoittele luomaan aktiivinen tahti tekemiseen. Joudata asioiden tekemistä. Asioiden tekemiseen liittyy tekijöitä, jotka vievät asiaa eteenpäin ja tekijöitä, jotka vievät asiaa taaksepäin. Asioiden jouduttaminen vie asioita eteenpäin.

Yhteisöissä ollaan tekemässä asioita. Jokaisella yhteisöllä, yksiköllä, vastuualueella ja yksilöllä on oma perustehtävänsä – mitä pitäisi tehdä ja saada aikaiseksi. Koska yhteisöissä ollaan tekemässä asioita, on tärkeää saada asioita laitettua liikkeelle.

Tarvittaessa osoita myös, mitkä asiat ovat ensisijalla. Näin fokusoit toiminnan tärkeisiin asioihin. Opettele osoittamaan, mitkä asiat ovat ensisijalla. Keskity tärkeiden asioiden tekemiseen. Arvioi asioita sillä perusteella, ovatko ne tärkeitä vai eivät.

On myös tärkeää osata vaatia ihmisiltä ja sitä kautta saada heidät motivoituneiksi ja yrittämään parhaansa. Liika vapaaehtoisuus tuottaa välinpitämättömyyden tunnetta henkilökunnan työtä ja ponnisteluja kohtaan.

Ammattimainen toimintatapa

Toimintatapa määritetään yleiseksi ja toistuvaksi käyttäytymismalliksi tietyssä tilanteessa. Kysymys on niistä rituaaleista, joita teemme päivittäin: esimerkiksi miten asiakas otetaan vastaan yrityksessä, miten häneen asennoidutaan, mitä hänelle tarjotaan ja miten hänen kanssaan pidetään palaveria.

Yksittäisen ihmisen, ryhmän tai organisaation tapa toimia voi olla harrastelijamainen tai ammattimainen.

Ammattimainen toimintatapa tarkoittaa vastuun kantamista sekä omista työtehtävistä että organisaation hyvinvoinnista. Ammattilainen hallitsee työtehtävänsä, yleiset käyttäytymis- ja toimintamallit sekä organisaation toimintakulttuurin eri tilanteissa. Ryhmän tasolla ammattimaisuus ilmenee tehokkaana, systemaattisena ja tuloksellisena toimintana. Ryhmän

jäsenet tukevat ja kunnioittavat toisiaan. He hoitavat omat tehtävänsä osana ryhmää. He kiinnittävät katseensa yhteiseen tavoitteeseen eivätkä keskity ryhmän sisäisiin valtataisteluihin.

Harrastelijamainen toimintatapa on sinne päin töiden tekemistä. Karrikoiden voidaan sanoa harrastelijan olevan työssään henkisesti kesälomalla. Hän ei kanna vastuuta omasta työstään sen tuloksista tai omasta käyttäytymisestään eikä sen vaikutuksesta muihin ihmisiin tai yhteisön kilpailukykyyn.