TIETOSUOJASELOSTE /-EHDOT
Tässä asiakirjassa määrittelemme, miten kyselyyn liittyviä henkilötietoja käsitellään.
Aksios Corporation Oy:n kyselyiden tietosuojaseloste
1 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ
Nimi: Aksios Corporation Oy
Osoite: Valimotie 13 A, 00380 Helsinki
Puhelin: +(358) 50 60 345
Y-tunnus: 1860232-5
Yhteyshenkilö: Tommi Kokonaho
Sähköpostiosoite: tommi@aksios.fi
2 TIETOSUOJAVASTAAVA
Aksios Corporation Oy:n tietosuojavastaava Tommi Kokonaho
Sähköpostiosoite: tommi@aksios.fi
3 REKISTERÖIDYT
Rekisterissä käsitellään Aksios Corporation Oy:n (jäljempänä ”Aksios”) itselleen ja asiakkailleen toteuttamien kyselyiden osallistujien tietoja.
4 KÄSITTELYN TARKOITUKSET, KÄSITTELYPERUSTE JA YHTEISREKISTERIN PITÄJIEN ROOLIT
Aksios toteuttaa itselleen ja asiakkailleen erilaisia kyselyitä kuten esim. asiakastyytyväisyys- ja henkilöstökyselyt, jotka on kohdistettu Aksioksen tai Aksioksen asiakkaiden asiakkaille. Aksios toimittaa vastaajille linkin kyselyyn ja Aksios kerää datan sekä koostaa siitä tulokset itselleen tai asiakkailleen. Aksios toimii rekisterin ylläpitäjänä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
a) Aksioksen tai Aksioksen asiakkaan asiakassuhteen hoito.
b) Aksioksen tai Aksioksen asiakkaan toiminnan kehittämiseksi tehdyt kyselyt kuten esim. asiakastyytyväisyys- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt.
c) Aksioksen tai Aksioksen asiakkaan palveluiden tai tuotteiden markkinointi henkilöille, jotka antavat luvan yhteystietojensa käyttämiseen tähän tarkoitukseen.
Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.
5 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Kyselyä varten kerätään henkilöiden yhteystiedot eli nimi, sähköposti ja mahdollisesti puhelinnumero sekä osoite.
6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään tai Aksioksen asiakkaan omista tietolähteistä silloin, kun on kyse Aksioksen asiakkaan puolesta tehtävät kyselyt (kohta 4).
7 HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Aksios ei luovuta tai siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille.
8 HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Aksioksen toteuttamista kyselyistä vastaava henkilö huolehtii henkilötietojen tuhoamisesta seuraavasti:
Arvontaa varten kerätyt henkilötiedot poistetaan kolmen (3) kuukauden kuluttua, kun arvonta on suoritettu ja palkinnot toimitettu.
Aksioksen tai Aksioksen asiakkaan yrityksen kehittämiseen tai markkinointia varten kerätyt henkilöiden yhteystiedot poistetaan kuuden (6) kuukauden kuluttua kehitys- tai markkinointikyselyiden toteuttamisesta.
10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Aksioksen käsittelemät henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Aksiokselle, Aksios käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Aksios voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Aksios voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
11 OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Aksios ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
12 TIETOTURVA
Aksios ei säilytä tutkimuksen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja manuaalisessa muodossa. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Aksioksen tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Aksioksen käyttämät työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.
13 YHTEYDENOTOT
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Aksios Corporation Oy
Tommi Kokonaho
tommi@aksios.fi
Myllypellontie 32, 02510 Oitmäki
14 MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.4.2021