Pääkouluttaja sekä -konsultti Tommi Kokonaho

Pääkouluttaja sekä -konsultti Tommi Kokonaho, tj, OTK (lakimies), BPS, eMBA, NTM

 • Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ryn jäsen, markkinatestattu yrityskonsultti
 • Loi Voimaannuttavan johtamisen käsitteen ja mallin Suomeen vuonna 2008
 • Noin 30 vuoden kokemus liiketoiminnasta
 • Tulee yrittäjäperheestä
 • Suurimmat yritysprojektit ovat olleet noin 250.000.000 euroa
 • Toiminut 2007 – 2011 Haaga-Helian eMBA-ohjelman Advisor Boardin puheenjohtajan
 • Kiinteistöalan koulutuskeskuksen vuoden kouluttaja 2017
 • Valmentanut ja konsultoinut suomalaisten pörssiyhtiöiden ja palvelualan edelläkävijä yhtiöiden työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa vuodesta 2004
 • Toiminut kiinteistö- ja palvelualalla vuodesta 1996
 • Aksioksen ohjelmistojen pääkonsultti ja -suunnittelija
 • Julkaistuja kirjoja:
 • Älä koskaan ryhdy yrittäjäksi – 50 asiaa yrittäjyydestä
 • Voimaannuttava johtaminen – ammattimaisesti toimiva ja käyttäytyvä organisaatio
 • Myynnin ajokortti
 • Isännöinnin käsikirja Luku 5

Esimerkkejä asiakkaille räätälöidyistä palveluista:

Alla lyhyesti kuvattu joitakin asiakastoteutuksia.

Yritysstrategioiden rakentaminen ja jalkautus

Maakunnassa kiinteistöalan yrityksille luotiin yritysstrategia. Prosessi aloitettiin käymällä yhtiön johdon kanssa lävitse heidän näkemyksensä yhtiön tulevaisuudesta ja tavoitteista. Myös yhtiön omistajat osallistuivat keskusteluun ja selvitettiin, mitä he haluavat omistukseltaan.

Strategiaprosessissa haastateltiin yhtiön asiakkaita ja sidosryhmäläisiä kuvaten videolle heidän kokemuksiaan yrityksestä ja sen toiminnasta. Yhtiön henkilökunnalle järjestettiin aamupäivän kestävä tilaisuus, jossa ilmoitettiin yhtiön strategian laadinnan aloittamisesta, aikataulusta ja miten he voivat osallistua yhtiön kilpailukyvyn kehittämiseen. Samalla näytettiin yhteenveto heidän asiakkaiden ja sidosryhmäläisten videohaastatteluista.

Yhtiön koko henkilökunnalle toteutettiin kysely, jossa käsiteltiin muun muassa miten yhtiön toimintaa voidaan tehostaa ja miten työntekijät voivat tehostaa omaa työtään.

Yhtiön eri henkilöstöryhmistä valittiin osallistujat strategiaryhmään. Näin saatiin erilaisia näkemyksiä yhtiön kehittämisestä ja sen tulevasta matkasta. Strategiaryhmä käsitteli koko henkilökunnalle toteutetun kyselyn tuloksia ja laati alustava yritysstrategia ja sen toimenpideohjelmat.

Yhtiön koko henkilökunnalle järjestettiin strategian seminaaripäivä, jossa henkilöstö työsti ja laati strategiaryhmän laatimaa alustavaa näkemystä.

Lopuksi yhtiön johdon ja omistajien vahvistama yritysstrategia julkaistiin sekä yhtiön henkilökunnalle että tärkeimmille sidosryhmille.

Strategian jalkauttamista valvottiin kuusi kuukautta.

 

Yhtiö otti yhteyttä juuri heidän kiirekautensa aikana. Suosittelimme aloittamaan strategiaprosessin heidän kiireiden päätyttyä. Kiirekauden päätyttyä prosessi aloitettiin määrittämällä omistajastrategiat yhdessä yhtiön omistajien kanssa. Yhtiöllä oli kolme eri toimipaikkaa.

Yhtiön henkilökunnalle ilmoitettiin strategiaprosessin aloittamisesta. Heille toteutettiin erilaisia kyselyitä ja strategiaryhmä, jossa oli eri toimistojen henkilöstöä, työstivät yhdessä johdon kanssa varsinaisen yritysstrategian.

Jotta eri toimipisteiden toimintaa voitiin valtuuttaa ja samalla mitata toiminnan tuloksellisuutta ja kannattavuutta muutettiin yhtiön rakenne tulosyksiköiksi.

Strategian jalkauttamisen aikana myös sparrattiin yhtiön johtoryhmää ja toimitusjohtajaa.

 

Koulutuspäivä keskittyen yritysstrategiaan eli yhtiön ”pelikirjaan” ja tapaan toimia. Valmennuksessa haluttiin vahvistaa johtoa, esimiehiä ja henkilökunta ymmärtämään, miten tärkeää on pyrkiä samoihin toimintamalleihin asiakaskontakteissa sähköpostitse, puhelimessa ja kasvokkain. Lisäksi koulutuspäivässä huomioitiin asetetut tavoitteet, toiminnan yhdenmukaisuus ja hukkakulujen havainnointi ja eliminointi.

 

Koulutus viiden suuren yrityksen johtajille. Päivässä käsiteltiin sidosryhmäjohtamista eli miten yhden alihankkijan toiminta vaikuttaa muihin verkoston yrityksiin. Samalla rakennettiin yhteisen verkoston toimintamallia.

 

Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen

Yhtiön myyntityön kehittämiseen liittyen myyjien myyntitaidot testattiin kyselyllä. Heille suunniteltiin jokaiselle tarvelähtöinen kehityspolku ja heitä sparrattiin webinaareilla eli verkkoseminaareilla (Internetin välityksellä toteutettu tapahtuma, johon sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta tietokoneeltaan). Osa myyjistä harjoitteli kaksi päivää puhelinmyyntiä yhtiömme toimistolla. Näin heidän myyntityötä voitiin seurata ja kehittää käytännössä. Osa valmennuksesta pidettiin englannin kielellä, koska osallistujia oli myös sekä Ruotsista että Englannista.

 

Asiantuntijoiden koulutuspäivässä rakennettiin ymmärrystä myynnistä, myyntiprosessista ja lisämyynnistä. Asiakkaiden luona olevien asiantuntijoiden taitoja kehitettiin, jotta he voisivat löytää yhtiön varsinaisille myyjille lisämyynnin kohteita.

 

Koulutuspäivä asiakaspalvelusta ja markkinointiviestinnästä. Valmennuspäivässä huomioitiin myös vaikeat asiakastilanteet, yhteistyön merkitys, työhyvinvointi ja oma jaksaminen työssä. Markkinointiviestinnässä löydettiin uusi malli kiittää asiakkuudesta, joka sai erittäin hyvän palautteen uusilta ja menetetyiltä asiakkailta.

 

Johtoryhmätyön kehittäminen

Yhdistyksen johtoryhmän toiminnan kehittäminen aloitettiin seuraamalla johtoryhmän työskentelyä osallistumalla tarkkailija kokouksiin. Johtoryhmäläisille toteutettiin havaintokanavia tutkivat testit. Testit tulokset läpikäytiin johtoryhmäläisten kanssa. Näin pystyttiin selittämään, miksi osalla jäsenistä oli henkilökemiaan ja toimintatyyliin liittyviä ristiriitoja. Osalla johtoryhmäläisistä hahmottivat käsiteltäviä asioita eri tavalla ja heidän toimintatapansa johtoryhmän kokouksissa olivat myös osin ristiriitaisia. Toiminnan kehittämiseen kuului myös ammattimaisesti toimivan johtoryhmän työskentelyn läpikäyminen sekä johtoryhmän toiminnan mittaaminen.

 

Esimies- ja johtamisvalmiuksien kehittäminen

Henkilö aloitti ensimmäistä kertaa yhtiön johtajana. Hän tarvitsi apua yksikön toiminnan muuttamiseen, henkilöristiriitojen ratkaisemiseen ja oman jaksamisen ylläpitämiseen. Hänelle rakennettiin henkilökohtainen kehitysohjelma sisältäen koulutushetkiä ja harjoitustehtäviä. Henkilökohtainen koulutus kesti kuuden kuukauden ajan. Hän lähetti vastaavaan koulutukseen esimiehiään.

 

Yhtiön johdolle ja esimiehille suunnattu koulutus, jossa kahden viikon välein heille pidettiin muutaman tunnin kestävä aamupäivän sparrauskoulutus ihmisten johtamisesta, elekielestä, myynnistä ja asiakaspalvelusta.

 

Yhtiön esimiehille toteutettiin puolen vuoden ajan kestävä kokous webinaari eli verkkoseminaari (Internetin välityksellä toteutettu tapahtuma, johon sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta tietokoneeltaan), jossa eri paikkakuntien esimiehet neuvotteluhuoneissa ohjatusti kehittivät omaa esimiestyötä ja yhtiön sisäisten toimintojen yhdenmukaistamista.

 

Yhtiön uusien esimiesten koulutuksessa kehitettiin heidän taitoja esimiestyön vastuista ja velvollisuuksista sekä annettiin työvälineitä ja toimintamalleja erilaisiin esimiestilanteisiin. Valmennuspäivässä käsiteltiin myös palaverien johtamista, ryhmän muodostumista tehokkaaksi ja yhteishengen luomista.

 

Hyvän työntekijän taidot

Yhtiön kehittämispäivässä käsiteltiin hyvän työntekijän taitoja ja käyttäytymismalleja sekä eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

 

Valmennuspäivä keskittyi ymmärtämään itseään ja erilaisia ihmisen toimintatyylejä sekä käyttäytymismalleja. Osana valmennusta toteutettiin havaintokanava- ja toimintatyylitestit. Testien tulosten ja valmennuksen kautta erilaisiin harjoituksiin havaittiin miten tietyt toimintatyylit tai havaintokanavat saattavat aiheuttaa erimielisyyksiä ja jopa ristiriitoja.

 

Yhtiö tilasi esiintymiskoulutuksen. Koulutuspäivän suunnittelussa päädyttiin käsittelemään hyviä esiintymistaitoja, esiintymispelkoa ja esityksen pitämistä. Myös esiintyjän elekieli ja äänen käyttö olivat keskeisessä osassa. Valmennuspäivässä harjoiteltiin myös erilaisia malleja rakentaa esitys tai pitää erilaisia puheita. Osallistujien esitykset videoitiin, jolloin he voivat itse nähdä kehityskohtansa.

Yrityskohtaisia koulutuksia ja seminaareja:

Olemme kouluttaneet noin 3.000 ihmistä erilaisissa seminaareissa, yrityskohtaisissa ja tutkintoihin valmistavissa koulutuksissa.

 

Helsingin Terveys‐ ja sosiaalineuvontapiste Vinkki, Henkilökohtainen mentorointi

Oiva Akatemia, Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut, Vaikuttavaa asiakaspalvelua

Alfred Kordelinin säätiö, Asiakaspalvelutilanteiden hallinta

Suomalaisen kirjallisuuden seura, Ammattimainen tiimityöskentely

Oy Kurk Golf Ab Golfkenttien vastaavien seminaari, Miten ihminen havaitsee ja oppii asioita

Isännöitsijäkonttori Oy, Esimiesten ja johtajien kehittämisohjelma

Intrum Justitia Oy, Myynnin ajokortti -valmennus

TDC, Johtamisen opit -kehittämisohjelma

Remotea Oy, Myyntivalmennus englanniksi

Relacom, Johtamisvalmennus

Tokmanni-konserni, Johtamis- ja yritysstrategia valmennus

Rakennusalan riskit seminaari, Ihmisten johtaminen projekteissa

HKR-Rakennuttajat Projektipäivä, Ihmisten johtaminen projekteissa

Hotellijohtajien tapaaminen, Eliminoi sähläyskulut toiminnasta

Sihteeri ja Assistentti -laivaseminaari, Uutta energiaa arkeen, välineitä vaativaan työhön

Suomen Taloushallintoliiton kesäpäivä, Tunnista itseni johtajana – Henkilökohtainen toimintatyylitesti D.I.S.C

Kaksi eri valmennusseminaaria Italiassa, yksi seminaari Unkarissa ja yksi Englannissa

Myyntiin ja asiakaspalveluun liittyviä koulutusseminaareja Helsingin seudun kauppakamarin koulutuksessa ja Aksios Corporation Oy:ssa

Toiminut pääkouluttajan sadoissa yrityskohtaisten johtamis- ja esimiestaitojen valmennusprojekteissa seuraavilla aloilla:

o                          ITC-ala

o                          Kiinteistöala

o                          Rahoitusala

o                          Logistiikka-ala (maa- ja ilmakuljetukset)

o                          Valtionhallinto

o                          Humanistiset säätiöt

o                          Ravintola- ja hotellipalveluala

Konsultointi:

Alla esimerkkejä eri aloille toteutetuista liike-elämän ja johdon konsultoinneista. Olemme Liike-elämän ja johdon konsultit ry:n jäsen. Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry on vuonna 1960 perustettu liikkeenjohdon konsulttien ja konsulttiyritysten toimialajärjestö. Asiantuntijapalveluiden tarjoajalle LJK:n jäsenyys on näyttö todistetusta osaamisesta ja arvonluontikyvystä. Asiantuntijapalveluiden ostajalle se on laadun tae.

 

ITC-ala, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja asiantuntijoiden myyntityön kehittäminen

Rahoitusala, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja asiantuntijoiden myyntityön kehittäminen sekä lisämyynti asiakaspalvelussa

Logistiikka-ala (maa- ja ilmakuljetukset), Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja asiakaspalvelussa myyntityön kehittäminen

Valtionhallinto, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja virkamiehien myyntityön kehittäminen

Ravintola- ja hotellipalveluala, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja lisämyynti asiakaspalvelussa

Kiinteistöala, Konsultoinnin kohteena yritysstrategiat

Laki- ja asiantuntijapalvelut, Konsultoinnin kohteena myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Yleinen palveluala, Konsultoinnin kohteena myynnin johtaminen ja asiakaspalvelussa myyntityön kehittäminen

Tutkintojen valmistava koulutus yhteistyössä aikuisoppilaitoksen kanssa:

Aloitimme Kiinteistöalan koulutuskeskuksen kanssa yhteistyön vuonna 2005 Johtamisen erikoisammattitutkinnon pääkouluttajana. Sen jälkeen olemme toimineet yhteistyössä useiden eri koulutuskeskusten kanssa.

 

Johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen pääkouluttajana MJK instituutti ry:ssä, JAKK:ssa ja KIINKO:ssa

Johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen pääkouluttajana MJK instituutti ry:ssä, jossa kohderyhmänä kaupungit ja kunnat

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen pääkouluttajana KIINKOssa

Johtamisen kouluttajana eMBA-kursseilla Haaga-Heliassa

Johtamiseen liittyviä koulutusseminaareja Helsingin seudun kauppakamarin koulutuksessa

Myynnin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kouluttajana MJK instituutti ry:ssä

Myynnin johtamisen kouluttajana eMBA-kursseilla Haaga-Heliassa

Myynnin ja asiakaspalvelu johtamisen kouluttajana Johtamisen erikoisammattitutkinnon kursseilla JAKK:ssa ja KIINKO:ssa

Aksioksen järjestämissä Liiketalouden perustutkinnon valmistavissa koulutuksissa pääkouluttaja MJK instituutti ry:ssä vuosina 2006-2008

Aksioksen järjestämissä Liiketalouden perustutkinnon valmistavissa koulutuksissa pääkouluttaja SLK Instituutissa ja HBCssä vuosina 2009-2018

SLK Instituutin Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon valmistavan koulutuksen pääkouluttaja tutkinnon osioissa palvelutehtävässä toimiminen ja järjestelmän hankinta ja käyttöönotto vuonna 2012