Yritysstrategioiden rakentaminen ja jalkautus

1. Maakunnassa kiinteistöalan yrityksille luotiin yritysstrategia. Prosessi aloitettiin käymällä yhtiön johdon kanssa lävitse heidän näkemyksensä yhtiön tulevaisuudesta ja tavoitteista. Myös yhtiön omistajat osallistuivat keskusteluun ja selvitettiin, mitä he haluavat omistukseltaan.

Strategiaprosessissa haastateltiin yhtiön asiakkaita ja sidosryhmäläisiä kuvaten videolle heidän kokemuksiaan yrityksestä ja sen toiminnasta. Yhtiön henkilökunnalle järjestettiin aamupäivän kestävä tilaisuus, jossa ilmoitettiin yhtiön strategian laadinnan aloittamisesta, aikataulusta ja miten he voivat osallistua yhtiön kilpailukyvyn kehittämiseen. Samalla näytettiin yhteenveto heidän asiakkaiden ja sidosryhmäläisten videohaastatteluista.

Yhtiön koko henkilökunnalle toteutettiin kysely, jossa käsiteltiin muun muassa miten yhtiön toimintaa voidaan tehostaa ja miten työntekijät voivat tehostaa omaa työtään.

Yhtiön eri henkilöstöryhmistä valittiin osallistujat strategiaryhmään. Näin saatiin erilaisia näkemyksiä yhtiön kehittämisestä ja sen tulevasta matkasta. Strategiaryhmä käsitteli koko henkilökunnalle toteutetun kyselyn tuloksia ja laati alustava yritysstrategia ja sen toimenpideohjelmat.

Yhtiön koko henkilökunnalle järjestettiin strategian seminaaripäivä, jossa henkilöstö työsti ja laati strategiaryhmän laatimaa alustavaa näkemystä.

Lopuksi yhtiön johdon ja omistajien vahvistama yritysstrategia julkaistiin sekä yhtiön henkilökunnalle että tärkeimmille sidosryhmille.

Strategian jalkauttamista valvottiin kuusi kuukautta.

 

2. Yhtiö otti yhteyttä juuri heidän kiirekautensa aikana. Suosittelimme aloittamaan strategiaprosessin heidän kiireiden päätyttyä. Kiirekauden päätyttyä prosessi aloitettiin määrittämällä omistajastrategiat yhdessä yhtiön omistajien kanssa. Yhtiöllä oli kolme eri toimipaikkaa.

Yhtiön henkilökunnalle ilmoitettiin strategiaprosessin aloittamisesta. Heille toteutettiin erilaisia kyselyitä ja strategiaryhmä, jossa oli eri toimistojen henkilöstöä, työstivät yhdessä johdon kanssa varsinaisen yritysstrategian.

Jotta eri toimipisteiden toimintaa voitiin valtuuttaa ja samalla mitata toiminnan tuloksellisuutta ja kannattavuutta muutettiin yhtiön rakenne tulosyksiköiksi.

Strategian jalkauttamisen aikana myös sparrattiin yhtiön johtoryhmää ja toimitusjohtajaa.

 

3. Koulutuspäivä keskittyen yritysstrategiaan eli yhtiön ”pelikirjaan” ja tapaan toimia. Valmennuksessa haluttiin vahvistaa johtoa, esimiehiä ja henkilökunta ymmärtämään, miten tärkeää on pyrkiä samoihin toimintamalleihin asiakaskontakteissa sähköpostitse, puhelimessa ja kasvokkain. Lisäksi koulutuspäivässä huomioitiin asetetut tavoitteet, toiminnan yhdenmukaisuus ja hukkakulujen havainnointi ja eliminointi.

 

4. Koulutus viiden suuren yrityksen johtajille. Päivässä käsiteltiin sidosryhmäjohtamista eli miten yhden alihankkijan toiminta vaikuttaa muihin verkoston yrityksiin. Samalla rakennettiin yhteisen verkoston toimintamallia.

 

Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen

1. Yhtiön myyntityön kehittämiseen liittyen myyjien myyntitaidot testattiin kyselyllä. Heille suunniteltiin jokaiselle tarvelähtöinen kehityspolku ja heitä sparrattiin webinaareilla eli verkkoseminaareilla (Internetin välityksellä toteutettu tapahtuma, johon sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta tietokoneeltaan). Osa myyjistä harjoitteli kaksi päivää puhelinmyyntiä yhtiömme toimistolla. Näin heidän myyntityötä voitiin seurata ja kehittää käytännössä. Osa valmennuksesta pidettiin englannin kielellä, koska osallistujia oli myös sekä Ruotsista että Englannista.

 

2. Asiantuntijoiden koulutuspäivässä rakennettiin ymmärrystä myynnistä, myyntiprosessista ja lisämyynnistä. Asiakkaiden luona olevien asiantuntijoiden taitoja kehitettiin, jotta he voisivat löytää yhtiön varsinaisille myyjille lisämyynnin kohteita.

 

3. Koulutuspäivä asiakaspalvelusta ja markkinointiviestinnästä. Valmennuspäivässä huomioitiin myös vaikeat asiakastilanteet, yhteistyön merkitys, työhyvinvointi ja oma jaksaminen työssä. Markkinointiviestinnässä löydettiin uusi malli kiittää asiakkuudesta, joka sai erittäin hyvän palautteen uusilta ja menetetyiltä asiakkailta.

 

Johtoryhmätyön kehittäminen

1. Yhdistyksen johtoryhmän toiminnan kehittäminen aloitettiin seuraamalla johtoryhmän työskentelyä osallistumalla tarkkailija kokouksiin. Johtoryhmäläisille toteutettiin havaintokanavia tutkivat testit. Testit tulokset läpikäytiin johtoryhmäläisten kanssa. Näin pystyttiin selittämään, miksi osalla jäsenistä oli henkilökemiaan ja toimintatyyliin liittyviä ristiriitoja. Osalla johtoryhmäläisistä hahmottivat käsiteltäviä asioita eri tavalla ja heidän toimintatapansa johtoryhmän kokouksissa olivat myös osin ristiriitaisia. Toiminnan kehittämiseen kuului myös ammattimaisesti toimivan johtoryhmän työskentelyn läpikäyminen sekä johtoryhmän toiminnan mittaaminen.

 

Esimies- ja johtamisvalmiuksien kehittäminen

1. Henkilö aloitti ensimmäistä kertaa yhtiön johtajana. Hän tarvitsi apua yksikön toiminnan muuttamiseen, henkilöristiriitojen ratkaisemiseen ja oman jaksamisen ylläpitämiseen. Hänelle rakennettiin henkilökohtainen kehitysohjelma sisältäen koulutushetkiä ja harjoitustehtäviä. Henkilökohtainen koulutus kesti kuuden kuukauden ajan. Hän lähetti vastaavaan koulutukseen esimiehiään.

 

2. Yhtiön johdolle ja esimiehille suunnattu koulutus, jossa kahden viikon välein heille pidettiin muutaman tunnin kestävä aamupäivän sparrauskoulutus ihmisten johtamisesta, elekielestä, myynnistä ja asiakaspalvelusta.

 

3. Yhtiön esimiehille toteutettiin puolen vuoden ajan kestävä kokous webinaari eli verkkoseminaari (Internetin välityksellä toteutettu tapahtuma, johon sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta tietokoneeltaan), jossa eri paikkakuntien esimiehet neuvotteluhuoneissa ohjatusti kehittivät omaa esimiestyötä ja yhtiön sisäisten toimintojen yhdenmukaistamista.

 

4. Yhtiön uusien esimiesten koulutuksessa kehitettiin heidän taitoja esimiestyön vastuista ja velvollisuuksista sekä annettiin työvälineitä ja toimintamalleja erilaisiin esimiestilanteisiin. Valmennuspäivässä käsiteltiin myös palaverien johtamista, ryhmän muodostumista tehokkaaksi ja yhteishengen luomista.

 

Hyvän työntekijän taidot

1. Yhtiön kehittämispäivässä käsiteltiin hyvän työntekijän taitoja ja käyttäytymismalleja sekä eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

 

2. Valmennuspäivä keskittyi ymmärtämään itseään ja erilaisia ihmisen toimintatyylejä sekä käyttäytymismalleja. Osana valmennusta toteutettiin havaintokanava- ja toimintatyylitestit. Testien tulosten ja valmennuksen kautta erilaisiin harjoituksiin havaittiin miten tietyt toimintatyylit tai havaintokanavat saattavat aiheuttaa erimielisyyksiä ja jopa ristiriitoja.

 

3. Yhtiö tilasi esiintymiskoulutuksen. Koulutuspäivän suunnittelussa päädyttiin käsittelemään hyviä esiintymistaitoja, esiintymispelkoa ja esityksen pitämistä. Myös esiintyjän elekieli ja äänen käyttö olivat keskeisessä osassa. Valmennuspäivässä harjoiteltiin myös erilaisia malleja rakentaa esitys tai pitää erilaisia puheita. Osallistujien esitykset videoitiin, jolloin he voivat itse nähdä kehityskohtansa.